דף הסבר למשתתף

דף הסבר למשתתף וטופס הסכמה מדעת, יוגשו בעברית או אנגלית, וכן בשפת האם של המשתתפים, באם אינה אחת מהשפות הנ"ל.

טפסים אלה צריכים להופיע על גבי נייר עם לוגו מתאים של החוג/בי"ס/הפקולטה.

דף הסבר צריך לכלול – בין היתר – מידע כדלקמן:

מידע על המחקר (שם המחקר, מטרתו, איפה, מתי, יתרונות וחסרונות עבור המשתתף/ת במחקר); כמה זמן תדרוש ההשתתפות במחקר; במידה והמשתתפים מקבלים תשלום או תגמול אחר – מהו גובה התשלום/ אופי התגמול, וכן במה הוא תלוי; מקור מימון המחקר (באם חוץ אוניברסיטאי); למי ניתן לפנות אם יש שאלות (טלפון, מייל – כולל של החוקר האחראי).

טופס הסכמה מדעת צריך לכלול:

מידע על אנונימיות/חיסיון המשתתף ומידע על כך שניתן לא להשתתף ו/או להפסיק בכל עת מבלי שייגרם נזק.

כמו כן, יש להוסיף מקום לחתימת המשתתף במחקר ופרטיו בצורה ברורה ומקום נפרד לחתימת החוקר, שבו ייכתב כי המשתתף אכן חתם בפניו.

ניתן לבקש פטור מנומק מחתימת החוקר על אימות החתימה.

טפסי הסכמה לקטינים/חסרי ישע אחרים:

במקרה שהמשתתפים קטינים, נדרש טופס הסכמה לחתימת ההורים. בטופס זה צריכה להכלל שורת הצהרה של החוקר על שהסביר את המחקר לקטין בצורה פשוטה ומובנת לו וביקש הסכמה מהותית להשתתפות במחקר.

פטור מטופס הסכמה מדעת

חוקר רשאי לבקשת פטור מחובת החתמת משתתף על טופס הסכמה מדעת במקרים הבאים:

  1. כאשר המחקר הנו מחקר שאלונים אנונימי לחלוטין (כך שגם החוקר לא יכול לזהות את הנחקר, למשל בסקר). במקרה כזה, בראשית השאלון יפורטו זכויות המשתתף, ויובהר כי עצם מילויו יהווה הסכמה מדעת.

  2. כאשר עצם ההחתמה על טופס ההסכמה להשתתפות, דווקא בו יש בכדי לסכן את פרטיות המטופל, ולדחות משתתפים פוטנציאליים מלהסכים להשתתף, על רקע זה.