נספחים

יש לצרף לפניה לוועדה את כלי המחקר הרלוונטיים למחקר, או תיאור מפורט שלהם.

בכלל זה לצרף או לתאר בפירוט:

  1. נוסח מודעת גיוס המשתתפים (במידה ורלוונטי).

  2. שאלונים (נא להגיש את כל השאלונים בקובץ אחד).

  3. מדריכי ראיון.

  4. אמצעי מדידה פיזיולוגיים.

  5. אמצעי הבעה וכדומה.

  6. במקרה של מחקר שקיבל אישור ועדת הלסינקי, יש לצרף את טופסי ועדת הלסינקי כדלקמן:

  • טופס 1 - הבקשה לועדת הלסינקי + טופסי 12 (שינויי) באם הוגשו לאור הערות הוועדה/משרד הבריאות)

  • טופסי 2 או 3 - הסכמה מקוריים כפי שאושרו על ידי הלסינקי

  • טופס 7 או 17 - אישור הוועדה (רגיל או בתת ועדה).