קריטריונים להגשת בקשה לאישור במסגרת הליך מהיר

 1. מחקרים המוגבלים בסד זמנים, שאינו נובע מדחיינות של החוקר, אלא ממגבלות אובייקטיביות. באלו ניתן לכלול למשל:

  1. מחקר על אירוע נחקר חד פעמי (למשל מחקר על השפעות חרדה של השריפה בחיפה), או המתרחש רק אחת לתקופה ארוכה.

  2. מגבלות לו"ז בהגשה לקרנות מימון.

  3. לו"ז צפוף במיוחד להגשה לתואר (שלא נגרם על ידי החוקר עצמו, אלא על ידי גורמים חיצוניים בלתי נמנעים) וכיוב'.

 2. "מחקרים פשוטים" העונים לאחת ההגדרות הבאות:

  1. (1) משתתפי המחקר הינם מאוכלוסייה בגירה, ללא חולשות, וללא יחסי תלות משום סוג עם החוקרים או נציגיהם, במסגרת (2) סקר אנונימי שאינו מאפשר זיהוי משתתפים על ידי החוקרים.

  2. ניתוח מידע שניוני אנונימי.

  3. (1) משתתפי המחקר הינם אנשי מקצוע מזוהים, ללא יחסי תלות עם החוקרים או נציגיהם, (2) הנשאלים על דעתם/חוויתם המקצועית, ללא התייחסות למטופלים מזוהים.

  4. שימוש בנתונים הזמינים לציבור הרחב, שאין בהם כל אפשרות זיהוי של המשתתפים (למשל, נתוני למ"ס שפורסמו באינטרנט, ברמת אזור/ישוב).

 3. בקשות הרחבה/שינוי מחקר שאושר בעבר, העונות לאחת ההגדרות הבאות:

  1. הרחבה של מס' המשתתפים ללא שינוי באופן הדגימה.

  2. הוספת שאלון/כלי מחקרי שאין בו סיכון למשתתפים.

  3. הוספה של חלק חדש, העונה להגדרת "מחקר פשוט" כאמור בסעיף 2 לעיל.

 4. מחקרים שקיבלו כבר אישור ועדת הלסינקי.