תיאור המחקר

התיאור צריך לכלול מידע על המחקר מסקירת הספרות (עד שתי פסקאות), תוך מתן דגש לפרק שיטת המחקר (עד 5 עמודים), וכן רשימת מקורות מספקת.

פרק השיטה צריך להיות מוסבר באופן מפורט, תוך התמקדות בהיבטים אתיים של המחקר והסבר הפרטים הבאים (באם רלוונטיים למחקר המסוים):

 1. מערך המחקר.

 2. שיטת הדגימה (קריטריוני הכללה והחרגה).

 3. אופן איתור המשתתפים (האם מועברת רשימת שמות, על ידי מי? מהיכן?...).

 4. דרכי הפניה אליהם (מי פונה, אייך...).

 5. במקרה של מחקר על משתתפים קטינים/חסרי ישע – קבלת הסכמה מהורים/אפוטרופוס והילד/חסר ישע.

 6. ציון שימוש בגורמים מפנים או סמכותיים (במידה ונעשה),

 7. כיצד נאספות התשובות במקרה של שאלונים אנונימיים.

 8. במידה והמחקר מבוצע בתוך או תוך שיתוף פעולה של ארגון או מוסד – טיב הקשר בין החוקרים לאותו ארגון/מוסד. (למשל – החוקרת הינה אחות העובדת בבית החולים בו מבוצע המחקר)

 9. מס' המשתתפים המצופה.

 10. פירוט המניפולציות הניסוייות (במידה ויש).

 11. הסבר לגבי הליך הניסוי וציון כל הפרטים המתודולוגיים הרלוונטיים.