כללי אתיקה למחקר בבני אדם

  1. לא קיימים יחסי תלות בין החוקר לבין הנבדקים

  2. לא קיימת הולכת שולל של הנבדקים. במידת הצורך, יינתן הסבר לנבדק עם סיום איסוף הנתונים

  3. כלי המחקר אינם צפויים לעורר נזק או אי-נוחות לנבדק

  4. ננקטו אמצעים לשמירת בטוחה של נתוני המחקר

  5. פרטים אישיים מזהים מופרדים מחומרי המחקר האחרים

  6. גובה התשלום לנבדק -אם רלבנטי- הוא סביר

  7. הוכנו מכתבים וטפסי הסכמה לנבדקים. על המכתבים לכלול:

א. הצגת החוקר, כולל שם המנחה

ב. תיאור מטרת המחקר

ג. תיאור התועלת שתצמח לנבדק מהמחקר

ד. הבטחת אנונימיות לנבדק

ה. הבטחה לשמירה בטוחה של הנתונים

ו. הבטחה כי ההשתתפות היא רצונית, וכי ניתן לעזוב את המחקר בכל רגע ללא פגיעה או נזק כלשהו לנבדק

ז. פרטים על התשלום לנבדק -אם רלבנטי

ח. פרטי התקשרות עם החוקר בעת הצורך

ט. למקרה של אפשרות לנזק או אי נוחות לנבדק, מצורפים פרטי התקשרות עם גוף מסייע

י. כאשר הנבדקים הם ילדים: נוסח מכתב המותאם לרמתם

יא. כאשר הנבדקים הם ילדים: החתמתם על כתב הסכמה, וכן החתמה של הורה/אפוטרופוס