ועדת אתיקה

הפקולטה למדעי החברה

ועדת אתיקה הפקולטה למדעי החברה:

תפקיד ועדת האתיקה- ועדת האתיקה הוקמה כדי לסקור הצעות מחקר המוגשות לה, ולאשר הצעות העומדות בקריטריונים אתיים. הקריטריונים המנחים את הוועדה הם אלו שנקבעו על ידי המשרד לבריאות ולשירותי אנוש (Department of Health and Human Services) בארה"ב. בנוסף, מונחית הועדה על-ידי נוהל מחקרים בבני אדם של אוניברסיטת חיפה.

מי יכול להגיש בקשה? -כל חוקר/ת בפקולטה רשאי לפנות לועדה לקבלת אישור אתיקה על הצעת מחקר. במקרה של סטודנטים לתארים מתקדמים (עבודות תיזה ודוקטורט) יש להגיש הצעת מחקר לאחר שאושרה אקדמית בחוג הרלבנטי.

בהתאם להחלטות הסנאט מ- 10.12.09 ומ- 15.5.11, כל מחקר בהשתתפות נבדקים בני-אנוש, הנערך במסגרת, תחת חסות או בהשתתפות חוקר מאוניברסיטת חיפה חוקר/ת באוניברסיטה חייב להיות מוגש לבדיקת ועדת אתיקה פנים מוסדית, ולאישורה.

קורס מקוון באתיקה - על פי החלטת הסנאט "כל חוקר המגיש בקשה לועדת אתיקה במחקרים בבני אדם ישלים תכנית הכשרה לאתיקה במחקרים בבני אדם, כגון זה של המוסד הלאומי האמריקני לבריאות (NIH) או קורס שווה ערך העוסק בהגנה על נבדקים בני אדם, טרם יגיש הצעת מחקר לרשות המחקר. אישורי השלמה יועברו לרשות המחקר לארכיון." בהתאם לכך – על כל החוקרים הלוקחים חלק (כולל הסטודנטים) בכל הצעה המוגשת, להנפיק אישור לוועדה ולצרפו למסמכי הבקשה.

הכשרה ואישור קורס אתיקה The Collaborative Institutional Training Institute – Human Research Protection Program) CITI) בהתאם להחלטה זו ניתן לקבל באתר.

דף הסבר כיצד ואיך יש לבחור את הקורס ולבצע אותו מצוי בהמשך. סיום הקורס בהצלחה יקנה אישור רשמי וממוספר לחוקר. תוקף האישור הוא לחמש שנים.

תקציר לכללי אתיקה למחקר בבני אדם

מחקר בדיעבד - הועדה לא תדון בבקשות לאישור בדיעבד, אלא רק בהצעות למחקרים שעדיין לא בוצעו.

דרך הגשה - כאן

תשובות לבקשה - תשובות מטעם הועדה יתקבלו תוך כשבועיים מיום הגשת הבקשה.

אחריות כוללת של החוקרים - לידיעה, אחריות החוקרים כוללת בדיקה של כללי האתיקה של הגופים השונים הפועלים במסגרת המחקר שלהם (כגון- סטודנטים המועסקים במחקר, חברות איסוף המידע, גופים מקצועיים שונים וכדומה). בדיקת  ושמירת האתיקה של גופים אלו איננה באחריות ועדת האתיקה. כל חוקר המגיש בקשה- אחראי על הגופים העובדים תחתיו.

רשימת המסמכים הדרושים:


מידע נוסף: